Torsboda Combi Terminal, TCT

torsboda

Terminalen i MittSverige skall betjäna näringslivet i MittNorrland. TCT:s verksamhet skall grundas på hänsyn till miljön i alla led. TCT skall vara effektiv med korta väntetider, snabb behandling och hög servicegrad.

Läget utmärks genom nära avstånd till samtliga kommunikationsslag. E4 norr och söderut med anslutningar till hamnarna i Gävle, Sundsvall, Söråker och Härnösand. Samma sak gäller järnväg nord/syd.

I öst-västlig riktning ansluter järnvägen genom Mittbanan mot Trondheim.
E14 förbinder svenska ostkusten med atlantkusten i väster. TCT är en del i ett väl fungerande nätverk av hamnar.

Närheten till Midlanda flygplats är ett starkt bidrag till den kompletta omgivningen som i övrigt har två kompletterande hamnar; Söråker och Härnösand. Hamnar som har järnvägsspår till kajerna och med kompletterande karaktärer.

TCT:s markområde har utökats genom markförvärv. Här finns råmark för byggnation och anläggningar helt i anslutning till terminalerna. Utrymme finns för en verkligt rationell varuhantering med stort miljöansvar.
Trafikverket utreder ett norrgående anslutningsspår likt den södergående anslutningen. Elektrifiering av anslutningen ligger i plan.

En stor combiterminalyta är under uppbyggnad med dagliga tågförbindelser som idag med Gävle.

Från Torsboda/Söråker kan hela Norrland bearbetas. Stuffning – stripping – lagring hanteras.
Avsikten är att översjörederier skall öppna depå i närtid. Depåer som kommer att reducera dagens kostnader för hanteringen av tomma containers kraftfullt.

Området är redan nu delvis hårdgjort för marktryck som väl svarar för den tänkta verksamheten.
Återstår asfaltering i takt med kommande utbyggnad och behov.

Sammanfattning: TCT är väl förberedd och kan snabbt svara upp mot de behov som företagen i regionen på sikt blir beroende av för att klara kostnaderna för varutransporter för såväl import som export.

Bilder