Skutskärs Hamn & Logistik AB

Skutskär hamn

Verksamheten i Skutskär domineras av uppdragen runt Stora Ensos tillverkning av pappers- och fluffmassa. I vår lagerlokal hanteras hela produktionsvolymen för Stora Enso Pulp; 540 000 ton för mottagning, lagring och utlastning.
Fluffmassa används för hygienartiklar med god framtidsutveckling.

Mottagning av skogsråvara via hamnen för Stora Enso Skogs räkning.

WIBAX har investerat i terminalverksamhet i Skutskär, tidigare ägd av Baltic Tank/KS-Terminal. Datum för övertagande var den 3 mars 2015.
– Det finns många möjligheter med terminalen och den ligger strategiskt bra till för flertalet viktiga kunder. Terminalen har en lagringskapacitet på ca 40 000 kubikmeter och är ett bra komplement till Wibax övriga terminaler. Vi uppskattar att vi kan starta terminalverksamheten under Q4 eller så snart vi har renoverat och anpassat terminalen så den passar Wibax verksamhet samt erhållit erforderliga tillstånd.
– Vi ser området kring Gävle som strategiskt viktigt för WIBAX fortsatta tillväxt. Etableringen i Skutskärs hamn gör att vi ytterligare befäster positionen som konkurrenskraftig aktör mot våra kunder i mellersta delen av Sverige, säger Jonas Wiklund, VD WIBAX AB.
www.wibax.se