Skutskärs Hamn AB

Vid Stora Enso Pulps massafabrik I Skutskär äger vi ett 14 000 m² stort magasin inne på fabriksområdet, där fabrikens hela produktion lagras och distribueras. Dessutom innehar vi långa arrendeavtal på fyra mindre magasin. Vi äger även körvägarna som förbinder magasinen.

Skutskärs Hamn AB äger också den kemikaliedepå som drivs av Wibax, som köper in, säljer och distribuerar kemiska produkter till svensk och europeisk basindustri.